78 Tuftonboro Neck Rd, Mirror Lake, Tuftonboro

78 Tuftonboro Neck Rd, Mirror Lake, Tuftonboro